KLAUZULA INFORMACYJA
MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o. o
MARINEX POLSKA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionym interesem do prowadzenia działalności gospodarczej:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Współadministrator wiodący I: Marinex International Sp. z o. o. Łódź, 93-446, Placowa 4 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000159418, NIP: 899-18-33-247REG: 473157465 oraz Współadministrator II: Izabela Zielińska-Grohs „Marinex Polska” Łódź, 93-446, Placowa 2 Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 729-229-56-60 REG 472283973 Strony zawarły w dniu 25.05.2018 r. umowę o współadministrowaniu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ustanowiły wspólne dane kontaktowe: e-mail: marinex@marinex.com.pl, tel 0 42 680-03-33
Kontakt z Administratorem Systemu Informatycznego Właściwym do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych/ RODO jest Administrator Systemu Informatycznego . e-mail: administrator@marinex.com.pl tel. 042 680-03-33
Cel i podstawa prawna przetwarzania prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia działalności gospodarczej- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia marketingu produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do wykonania umów oraz prowadzenia sprzedaży produktów, w zakresie których dochodzi do przetwarzania danych, Art. 6 ust. 1 lit b dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przekazania danych osobowych Odbiorców (klientów Sklepu internetowego i kontrahentów) do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: świadczeniem przez bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet -Art. 6, ust 1 lit f RODO, obsługą i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych –Art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z składanymi przez nich reklamacjami – art. 6 ust. 1 lit f RODO, przekazania danych osobowych Odbiorców do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „ Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Odbiorcy danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem ADO może powierzyć dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, np. biurze rachunkowemu, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.)
Prawa związane z powierzonymi danymi osobowymi prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych Odbiorcy jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do zawarcia Umowy oraz prowadzenia sprzedaży produktów, odmowa .podania danych uniemożliwi dokonanie ww. czynności, co skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym. Podanie danych osobowych Odbiorcy do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Odbiorcę na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych Odbiorcy do banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiedzy Sklepem Internetowym a Bankiem. Podanie danych osobowych Odbiorcy w formule zakupowej „Kup z Twisto” jest związane z udostępnieniem przez Sklep Internetowy możliwości zapłaty ceny za nabyty produkt przez Twisto Polska Sp. z o.o. Przekazania danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem Umowy sprzedaży produktów nabywanych w Sklepie internetowym jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży w formule zakupowej „Kup z Twisto” w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.