Regulamin Marinex Polska
Programy promujące systematyczność
Programy promujące zamówienia pakietowe
Programy lojalnościowe
(aktualizacja z 01.01.2023)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programów promujących systematyczność, Programów promujących zamówienia pakietowe i Programów lojalnościowych, zwanych w dalszej części Regulaminu „Programami” jest Oficjalny Dystrybutor Produktów na rynek klientów indywidualnych, Operator „Sklepu Zdrowia” na witrynie internetowej: https://marinex-polska.pl/: Izabela Zielińska –GrohsMarinex Polska” z siedziba w Łodzi (93-446), ul. Placowa 2 .Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 729-229-56-60 REG 472283973, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 2. Informacja o Programach oraz niniejszy Regulamin zostały zamieszczone na stronie: marinex -polska.pl w zakładce „RABATY”.
 3. Udział w Programach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Oferta Programu
10% – Rabat Klienta Aktywnego (RKA)

 1. Oferta Programu: 10% – Rabat Klienta Aktywnego (RKA), jest to Rabat promujący systematyczne kupowanie Preparatów, skierowany do Klientów powracających, spełniających wymogi zapisu § 10 ust. 1, którzy dokonali już zakupów w Sklepie Zdrowia i zakupują ponownie Preparat/ty, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od poprzedniego zamówienia.
 2. Rabat RKA przysługuje Klientowi w ciągu 60 dni, niezależnie od tego czy dokonuje zakupu tego samego rodzaju Preparatu, co przy poprzednim zamówieniu, czy innego dostępnego w ofercie Sklepu Zdrowia.
 3. Dla klienta, który systematycznie przyjmuje i zakupuje w Sklepie Zdrowia określony rodzaj Preparatu, a którego czasowa niedostępność w Sklepie Zdrowia trwała dłużej niż 60 dni, przysługuje prolongata terminu przyznawanego rabatu. W ww. przypadku termin 60 dni liczony jest od ponownej dostępności Preparatu w ofercie Sklepu Zdrowia.
 4. Dla klienta powracającego Rabat RKA w wysokości 10% od wartości złożonego zamówienia naliczany jest na zasadach określonych w § 11.

§3 Oferta Programu
Preparat gratis- Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia

 1. Oferta Programu: Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia, jest to Rabat promujący systematyczne przyjmowanie Preparatów, skierowany do Klientów powracających, spełniających wymogi zapisu § 10 ust. 1, którzy dokonują zakupów w Sklepie Zdrowia. Zgodnie z przyjętą polityką Firmy, program ma za zadanie również promować wycofywanie zużytych opakowań po Preparatach z obrotu.
 2. W ramach Programu Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia przysługuje gratisowy preparat Klientowi, który zebrał stosowną ilość opakowań o których mowa w ust.3 i przesłał je wypisując oświadczenie o którym mowa w ust.5 na adres siedziby Firmy Marinex Polska, Łódź 93-446, ul. Placowa 2.
 3. Klienci chcący uczestniczyć w Programie, zobowiązani są do spełnienia warunków programu, w tym w szczególności do nadesłania określonej w ust 4. ilości opakowań uprawniających do otrzymania Preparatu Gratis, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w ust.5. Nadesłanie przez Klienta Sklepu Zdrowia, mniejszej ilości opakowań, niż ta wymagana w programie jest traktowana jako niedopełnienie warunków Programu, a tym samym skutkuje odmową przyznania Preparatu Gratis.
 4. W ramach Programu Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz zapisów § 9 przysługuje za odesłanie:

 1. 10 opakowań BioMarine®Medical = 1 szt. GRATIS Preparatu BioMarine®Medical;
 2. 20 opakowań BioMarine®1140 = 1 szt. GRATIS Preparatu BioMarine®1140;
 3. 20 opakowań BioMarine® (100 ml) = 1 szt. GRATIS Preparatu BioMarine® (100 ml);
 4. 15 opakowań BioCardine®Omega-3 (200 ml) = 1 szt. GRATIS Preparatu BioCardine®Omega-3 (200 ml);
 5. 15 opakowań BioCardine®Omega-3 kapsułki = 1 szt. GRATIS Preparatu BioCardine®Omega-3 kapsułki;
 6. 20 opakowań NucleVital®Q10COMPLEX = 1 szt. GRATIS Preparatu NucleVital®Q10COMPLEX.

 1. Organizator Programu zastrzega sobie w przypadku wyczerpania lub wycofania określonej gamy Preparatów z swojej oferty, prawo do zakończenia akcji dotyczącej ww. Preparatu. Klientom, którzy gromadzili opakowania wyczerpanego/wycofanego z oferty Preparatu – przysługiwać będzie w ww. przypadku prawo do złożenia wniosku o przeliczenie nadesłanych opakowań na poczet innego dostępnego w ofercie Preparatu. W ww. wypadku na poczet przyznania Gratisowego Preparatu mogą być wliczane opakowania z dostępnych i wycofanych Preparatów.
 2. Klient chcący uczestniczyć w Programie Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia, na wewnętrznej stronie jednego z opakowań zobowiązany jest wypełnić następujące dane: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail (jeżeli wyraża na to zgodę również nr telefonu kontaktowego umożliwiający ewentualny kontakt Pracowników Działu Obsługi Klienta) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych (RODO) podpisując się pod ww. zgodą imieniem i nazwiskiem, opatrując podpis datą wypełnienia oświadczenia. Opakowania należy odesłać do siedziby firmy Marinex Polska, Łódź 93-446, ul. Placowa 2, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Klienci, mogą uczestniczyć w Programie Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia oraz jednocześnie uczestniczyć w akcji Tylko systematyczne budowanie organizmu przynosi poważne efekty fizjologiczne organizowanej centralnie przez Marinex International Sp. z o.o. W takim przypadku powinni podzielić się swoją opinią/opiniami z stosowania Preparatów w formularzu/ach znajdujących się wewnątrz opakowań i wypełnić oświadczenia wewnątrz pudełek. Następnie przesłać pudełka w ilościach uprawniających do odbioru Preparatu gratis wraz z wypisanymi wewnątrz opiniami i wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych na adres: Marinex International Sp z o.o. Łódź 93-446, Placowa 4 lub adres: Marinex Polska, Łódź 93-446, Placowa 4. Przesłane opakowania zostaną zarejestrowane w obu programach.
 4. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) lub brak wskazania danych osobowych/adresu wysyłki skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Programie.
 5. Preparat gratis wysyłany jest Klientom wraz z pierwszym zamówieniem złożonym w Sklepie Zdrowia, po tym jak Klient nabył prawo do gratisu, chyba że Klient złoży pisemnie wniosek o niezwłoczne odesłanie Gratisowego Preparatu na wskazany w oświadczeniu adres wysyłki. Klientom, którzy odesłali opakowania, przysługuje jednorazowe odesłanie Preparatu, bez naliczania kosztów przesyłki. Przy nie podjęciu ww. paczki w terminie, kolejna wysyłka odbywać się będzie wyłącznie na wniosek Klienta, z doliczeniem kosztów przesyłki.
 6. W Programie Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia, udział biorą wyłącznie papierowe opakowania –pudełka po Preparatach. Zużyte blistry po kapsułkach oraz zużyte butelki nie są rozliczane w ramach Programie, a odsyłanie ich generuje zbędne koszty po stronie Klientów

§4 Oferta Programu
Preparat gratis – Rabat za systematyczność
pod patronatem centralnym Marinex International Sp. z o.o.
przepisy przejściowe 31.12.2019 -31.12.2021

 1. Oferta Programu: Preparat gratis – Rabat za systematyczność pod patronatem centralnym Marinex International Sp. z o.o., zwany dalej Preparat Gratis – Akcja Centralna uległa zakończeniu w dniu 31.12.2019 r., dla klientów, którzy nie zakupili produktów bezpośrednio w Sklepie Zdrowia firmy Marinex >> https://marinex-polska.pl, lub nie zamówili go w zamówieniu telefonicznym w siedzibie firmy. Patron akcji na szczeblu centralnym Firma Marinex International Sp. z o.o. w porozumieniu z Oficjalnym Dystrybutorem Produktów na rynek klientów indywidualnych Firmą Marinex Polska z dniem 1 stycznia 2020 wprowadził przepisy umożliwiające Klientom, którzy zakupili produkty zawierające wewnątrz informację o udziale w Akcji na szczeblu centralnym w Sklepie Zdrowia firmy Marinex >> https://marinex-polska.pl, lub zamówili je w zamówieniu telefonicznym do korzystania z akcji, aż do czasu jej odwołania przez Zarząd firmy.
 2. Rozliczenia Programu Preparat Gratis – Akcja centralna w okresie obowiązywania przepisów przejściowych, na zasadach określonych w § 4 prowadzić będzie Oficjalny Dystrybutor Preparatów na rynek klientów indywidualnych Marinex Polska.
 3. Oferta Programu Preparat Gratis-Akcja centralna jest to Rabat promujący systematyczne zakupy Preparatów, skierowany do Klientów indywidualnych, spełniających wymogi zapisu § 10 ust. 2, którzy dokonali zakupów Preparatów w innych punktach sprzedaży niż Sklepie Zdrowia oraz zakupili Preparaty w opakowaniach, które zostały objęte akcją Preparat Gratis-Akcja Centralna, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W ramach rozliczenia Programu Preparat Gratis-Akcja centralna można łączyć opakowania zakupione w innych punktach sprzedaży, które zawierają zapisy o udziale w Akcji, z opakowaniami zakupionymi w ramach Programu Preparat gratis- Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia, o którym mowa w § 3.
 5. Klienci chcący uczestniczyć w Programie Preparat Gratis-Akcja centralna, zobowiązani są do spełnienia warunków programu, w tym w szczególności do nadesłania wyłącznie opakowań zawierających wewnątrz zapisy uprawniające do udziału w Akcji, w ilościach określonych w ust 8, uprawniających do otrzymania Preparatu Gratis, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w ust. 9. Nadesłanie przez Klienta, mniejszej ilości opakowań niż ta wymagana w programie lub/i opakowań które nie zawierają zapisów o uczestnictwie w Akcji traktowana jest jako niedopełnienie warunków Programu, a tym samym skutkuje odmową przyznania Preparatu Gratis.
 6. W ramach Programu Preparat Gratis –Akcja centralna przysługuje gratisowy preparat Klientowi, który zebrał stosowną ilość opakowań uprawniających do udziału w Programie i przesłał je wypisując oświadczenie o którym mowa w ust.9 na adres siedziby Firmy Marinex Polska, Łódź 93-446, ul. Placowa 2 lub adres siedziby Marinex International Sp. z o.o., łódź 93-446, ul. Placowa 4.
 7. W ramach Programu Preparat Preparat Gratis –Akcja centralna, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz zapisów § 9 przysługuje za odesłanie:

 1. 10 opakowań BioMarine®Medical = 1 szt. GRATIS Preparatu BioMarine®Medical;
 2. 20 opakowań BioMarine®1140 = 1 szt. GRATIS Preparatu BioMarine®1140;
 3. 20 opakowań BioMarine® (100 ml) = 1 szt. GRATIS Preparatu BioMarine® (100ml);
 4. 15 opakowań BioCardine®Omega-3 (200 ml) = 1 szt. GRATIS Preparatu BioCardine®Omega-3 (200 ml);
 5. 15 opakowań BioCardine®Omega-3 kapsułki = 1 szt. GRATIS Preparatu BioCardine®Omega-3 kapsułki;
 6. 20 opakowań NucleVital®Q10COMPLEX = 1 szt. GRATIS Preparatu NucleVital®Q10COMPLEX.

 1. Organizator Programu zastrzega sobie w przypadku wyczerpania lub wycofania określonej gamy Preparatów z swojej oferty, prawo do zakończenia akcji dotyczącej ww. Preparatu. Klientom, którzy gromadzili opakowania wyczerpanego/wycofanego z oferty Preparatu – przysługiwać będzie w ww. przypadku prawo do złożenia wniosku o przeliczenie nadesłanych opakowań na poczet innego dostępnego w ofercie Preparatu. W ww. wypadku na poczet przyznania Gratisowego Preparatu mogą być wliczane opakowania z dostępnych i wycofanych Preparatów.
 2. Klient chcący uczestniczyć w Programie Preparat Gratis –Akcja centralna, na wewnętrznej stronie jednego z opakowań zobowiązany jest wypełnić następujące dane: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail (jeżeli wyraża na to zgodę również nr telefonu kontaktowego umożliwiający ewentualny kontakt Pracowników Działu Obsługi Klienta) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych (RODO) podpisując się pod ww. zgodą imieniem i nazwiskiem, opatrując podpis datą wypełnienia oświadczenia. Uczestniczą w programie opakowania odsyłane na adres siedziby Firmy Marinex Polska, Łódź 93-446, ul. Placowa 2 oraz adres siedziby Marinex International Sp. z o.o., Łódź 93-446, ul. Placowa 4., z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Klienci, mogą uczestniczyć w Programie Preparat gratis – Akcja centralna oraz jednocześnie uczestniczyć w akcji Tylko systematyczne budowanie organizmu przynosi poważne efekty fizjologiczne organizowanej centralnie przez Marinex International Sp. z o.o. W takim przypadku powinni podzielić się swoją opinią/opiniami z stosowania Preparatów w formularzu/ach znajdujących się wewnątrz opakowań i wypełnić oświadczenia wewnątrz pudełek. Następnie przesłać pudełka w ilościach uprawniających do odbioru Preparatu gratis wraz z wypisanymi wewnątrz opiniami i wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych na adres: Marinex International Sp z o.o. Łódź 93-446, Placowa 4 lub adres: Marinex Polska, Łódź 93-446, Placowa 4. Przesłane opakowania zostaną zarejestrowane w obu programach.
 4. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) lub brak wskazania danych osobowych/adresu wysyłki skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Programie.
 5. Klientom, którzy odesłali opakowania, przysługuje jednorazowe odesłanie Gratisowego Preparatu, bez naliczania kosztów przesyłki. Przy nie podjęciu ww. paczki w terminie, kolejna wysyłka odbywać się będzie wyłącznie na wniosek Klienta, z doliczeniem kosztów przesyłki.
 6. W Programie Preparat gratis – Rabat za systematyczność dla Klientów Sklepu Zdrowia, udział biorą wyłącznie papierowe opakowania –pudełka po Preparatach. Zużyte blistry po kapsułkach oraz zużyte butelki nie są rozliczane w ramach Programie, a odsyłanie ich generuje zbędne koszty po stronie Klientów.

§5 Oferta Programu
5% Rabat za zamówienia powyżej 1000 zł

 1. Oferta Programu: 5% – Rabat za zamówienia powyżej 1000 zł, jest to Rabat promujący zakupy, skierowany do Klientów, spełniających wymogi zapisu § 10 ust. 1, którzy dokonali w Sklepie Zdrowia jednorazowego zakupu o łącznej wartości przekraczającej 1000 zł.
 2. Rabat z Programu: 5% – Rabat z zamówień powyżej 1000 zł, naliczany jest na zasadach określonych w § 11.

§6 Oferta Programu
Przesyłka Gratis – za zamówienia powyżej 325 zł

 1. Oferta Programu: Przesyłka Gratis – za zamówienia powyżej 325 zł, jest to Program promujący zakup Preparatów, skierowany do Klientów, spełniających wymogi zapisu § 10 ust. 1., którzy dokonali w Sklepie Zdrowia jednorazowego zakupu o łącznej wartości przekraczającej 325 zł.
 2. Program: 5% – za zamówienia powyżej 1000 zł, naliczany jest na zasadach określonych w § 11.

§7 Oferta Programu
10% Rabat Klienta Polecającego

 1. Oferta Programu: 10% – Rabat Klienta polecającego, jest to program lojalnościowy, skierowany do Klientów zarejestrowanych w bazie Sklepu Zdrowia, spełniających wymogi zapisu § 10 ust. 1,zwanymi w dalszej części „Polecającym” którzy podzielili się informacją o Preparatach z inną osobą, zwaną w dalszej części „Nowym Klientem z polecenia” a ona w rezultacie tego dokonała zakupu Preparatu w Sklepie Zdrowia i przy rejestracji wskazała Polecającego.
 2. Nowy Klient z polecenia, może wskazać tylko raz przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie Zdrowia tylko jednego Polecającego.. Na pisemny lub mailowy wniosek Klienta z polecenia, może zostać usunięty z jego konta wpis wskazujący Polecającego, nie może on jednak zostać zastąpiony wskazaniem innego Polecającego.
 3. Wartość zamówienia złożonego przez Nowego Klienta z polecenia jest podstawą do naliczenia kwoty odpowiadającej 10 % ww. zamówienia na poczet Polecającego. Ww. wartość wpisywana jest na konto i podlega odliczeniu na zasadach określonych w §11 od pierwszego zamówienia, które następuje po dacie polecenia, a które składa w Sklepie Zdrowia Polecający.
 4. Wartość każdego następnego zamówienia złożonego przez Klienta z polecenia, który wskazał Polecającego jest rozliczana na identycznych zasadach, jak pierwsze zamówienie o którym mowa w ust.3.
 5. Polecający może wskazywać dowolną liczbę Nowych Klientów z polecenia.
 6. Rabat z Programu: 10% – Rabat Klienta polecającego, naliczany jest na zasadach określonych w § 11.

§8 Oferta Programu
20 zł –Rabat urodzinowy

 1. Oferta Programu: 20 zł –Rabat urodzinowy jest to Rabat programu lojalnościowego, skierowany do Klientów, spełniających wymogi zapisu § 10 ust.1., którzy zdecydowali się korzystać z ww. rabatu podając dobrowolnie w formularzu rejestracyjnym datę swoich urodzin.
 2. Decyzja o wpisaniu w formularzu rejestracyjnym daty urodzin jest decyzją uznaniową Klienta i nie jest wymogiem koniecznym przy dokonywaniu rejestracji konta w Sklepie Zdrowia. Klient może w dowolnej chwili, złożyć wniosek o dopisanie lub wykreślenie daty urodzin z jego konta.
 3. Data urodzin jest przetwarzana zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO, wyłącznie na potrzeby udzielenia rabatu urodzinowego.
 4. Rabat z Programu: 20 zł – Rabat urodzinowy, naliczany jest na następujących zasadach :

 1. Klient składający pierwsze zamówienie w Sklepie Zdrowia, który podał swoją datę urodzin w formularzu rejestracyjnym, nabywa prawa do odliczenia rabatu urodzinowego przy następnym zamówieniu o wartości powyżej 100 zł, o ile składane będzie po dacie urodzin. (np. Klientowi, który urodził się 5.maja XXXX roku, przy drugim zamówieniu składanym po 5 maja przysługiwać będzie już rabat urodzinowy )
 2. Klient który w późniejszym terminie zdecydował się na rejestrację w systemie swojej daty urodzin, nabywa prawa do odliczenia z tytuł rabatu urodzinowego, przy pierwszym zamówieniu, które nastąpiło po dacie urodzin.
 3. Rabaty urodzinowe nie sumują się, w ramach jednego okresu rozliczeniowego klientowi przysługuje prawo do jednorazowej możliwości skorzystania z odliczenia z tego tytułu. Okres rozliczeniowy rabatu urodzinowego przysługuje od dnia urodzin do dnia poprzedzającego datę urodzin roku następnego, po tym okresie o ile rabat nie został wykorzystany, ulega wygaśnięciu. (np. Klient, który urodził się 5 maja XXXX, nabywa 5 maja 2020 roku prawa do odliczenia rabatu za rok 2020, okres rozliczeniowy trwa od 5 maja 2020 do 4 maja 2021, po tym okresie prawa wygasają, od 5 maja 2021 roku Klient nabywa prawa do kolejnego rabatu za rok 2021).

§9 Czas trwania Programów

 1. Oferta Programów trwa od 1 stycznia 2010 roku do odwołania na zasadach określonych w ust 2-4, z zastrzeżeniem zapisów §4 dotyczącego Oferty Programu Preparat gratis- Rabat za systematyczność pod patronatem centralnym Marinex International Sp. z o.o., który trwa do wyczerpania w obrocie opakowań zawierających zapisy o udziale w ww. akcji, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu/Programów bez podania przyczyny, albo zaprzestania prowadzenia Programów na warunkach określonych w Regulaminie przez pewien określony czas (np. w związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19). Stosowną informację o czasowym zaprzestaniu lub zakończeniu Programu/Programów Organizator zamieści na stronie marinex-polska.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programów w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zawartych i opłaconych umów sprzedaży przed dokonaną zmianą.
 4. W przypadku wprowadzenia nowych zasad Programu/Programów, dotychczasowe zasady Programu/Programów przestają wiązać Organizatora, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.

§10 Uczestnicy Programów

 1. Oferta Programów, z zastrzeżeniem ust. 2 skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy są Klientami Sklepu Zdrowia .
 2. Oferta Programu Preparat gratis- Rabat za systematyczność pod patronatem centralnym Marinex International Sp. z o.o, o którym mowa w § 4 skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy zakupili na własny użytek Preparaty w innych punktach sprzedaży niż Sklep Zdrowia. Oferta Programu dotyczy wyłącznie okresu przejściowego, tj. do wyczerpania zapasów występujących w obrocie opakowań, w których wewnątrz zamieszczone zostały zapisy o możliwości udziału w ww. akcji promocyjnej.

§11 Zasady naliczania Rabatów w ramach Programów

 1. System Sklepu Zdrowia nie nalicza automatycznie rabatów określonych dla poszczególnych Programów, z wyjątkiem Programu „Wysyłka gratis dla zamówień powyżej 325 zł. oraz Rabatu 5% od zamówień powyżej 1000 zł.
 2. Klient na etapie składania zamówienia w Sklepie Zdrowia wybiera ścieżkę dla:
  1. Klienta Nowego (dla którego dostępny jest Rabat wysyłka gratis za zamówienie powyżej 325 zł oraz Rabat 5% od wartości zamówienia powyżej 1000 zł, (zamówienie jest finalizowane w Sklepie Zdrowia, dostępna jest również automatyczna płatność on-line);
  2. Klienta Powracającego, który składa zamówienie w systemie i oczekuje na informację mailową od Pracownika Działu Obsługi Klienta, który wskazuje z zastrzeżeniem zasad wskazanych w ust. 5 i 6 ostateczną kwotę do zapłaty (pomniejszoną o wszystkie należne rabaty), a w przypadku zamówienia deklarowanego do płatności z góry, również link do płatności on-line.
 3. Klientowi powracającemu, który dokonał płatności on-line za zamówienie w pełnej wysokości, bez odliczeń rabatowych i bez oczekiwania na kontakt Pracownika Działu Obsługi Klienta przysługuje w ciągu 14 dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia prawo do złożenia pisemnie lub drogą mailową na adres dzial.klienta@marinex.com.pl wniosku o naliczenie przysługujących mu rabatów. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku, wartość naliczonych rabatów podawana jest do wiadomości Klienta i wprowadzana na konto Klienta. O ww. wartość naliczonych rabatów pomniejszana jest kwota do zapłaty następnego złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Po upływie terminu 14 dni o którym mowa w ust. 3 (w przypadku wniosków wysyłanych pisemnie – liczy się data stempla pocztowego) Organizator przyjmuje, że Klient odstąpił od prawa do naliczeń rabatowych od złożonego zamówienia.
 5. Poszczególne Rabaty przyznawane w ramach programów nie sumują się i rozliczane są na zasadach określonych w ust.6.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do następującej kolejność naliczania poszczególnych Rabatów przysługującej od ogólnej wartości złożonego zamówienia, dla Klientów którym przysługiwać będzie więcej niż jeden z poniższych rabatów:
  1. w pierwszej kolejności odliczany jest rabat 5% od zamówienia powyżej 1000 zł i rabat gratisowa przesyłka;
  2. w drugiej kolejności naliczany jest rabat 10% klienta polecającego i rabat urodzinowy;
  3. w trzeciej kolejności naliczany jest rabat 10% klienta aktywnego (RKA).
 7. § 12 Dodatkowe informacje

  Wszelkie uwagi, zapytania, dodatkowe informacje odnośnie Programów można skierować i uzyskać za pośrednictwem:

  1. kontaktu drogą mailową dzial.klienta@marinex.com.pl;
  2. kontaktu telefonicznego pod numerem. 0-42 680 03 33;
  3. pisemnie pod adresem Marinex Polska, Łódź 93-446, ul. Placowa 2.