§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem PROGRAMU „ANKIETA DLA ZDROWIA” zwanego w dalszej części Regulaminu „Programem” Marinex International Sp.z o.o.
  93-446 Łódź, ul. Placowa 4. Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 899-18-33-247 zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 2. Informacja o Programie oraz niniejszy Regulamin zostały zamieszczone na stronie: https://marinex-polska.pl/rabaty/.
 3. Udział w Programie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady Programu

 1. Uczestnik odpowiada na pytania zawarte w przygotowanej przez Organizatora ankiecie.
 2. Uczestnik po zaakceptowaniu niezbędnych wymogów formalnych oraz wypełnieniu ankiety w całości, bierze udział w losowaniu jednego z 5 pakietów – każdy składający się z 5 sztuk wybranych przez uczestnika produktów firmy Marinex International.
 3. Uczestnik, który zostanie laureatem losowania wyraża zgodę na podanie pełnych danych teleadresowych – brak zgody na ich podanie oznacza rezygnację Uczestnika z nagrody. Uczestnik zostanie poproszony o dane drogą mailową i ma 48 godz. Od czasu wysłania do niego e-maila informacyjnego na odpowiedzenie na niego. Brak odpowiedzi w tym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie brak możliwości zmiany nagrody (pakiet produktów) na jej ekwiwalent finansowy.

§ 3 Czas trwania Programów

 1. Program trwa od 3 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podania przyczyny, albo zaprzestania prowadzenia Programu na warunkach określonych w Regulaminie przez pewien określony czas (np. w związku z ograniczeniami związanymi z Covid19).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zawartych i opłaconych umów sprzedaży przed dokonaną zmianą.
 4. W przypadku wprowadzenia nowych zasad Programu/Programów, dotychczasowe zasady Programu/Programów przestają wiązać Organizatora.

§ 4 Uczestnicy Programów

 1. Oferta Programu, skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 5 Zasady przebiegu Programu

 1. Komisja powołana przez Organizatora dokona losowania spośród nadesłanych ankiet,
  z zastrzeżeniem, iż losowanie odbędzie się wyłącznie spośród ankiet uczestników,
  który wypełnili warunki §2 Zasady Programu.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych: ●imię i nazwisko; ●data urodzenia; ●adres zamieszkania; ●adres poczty elektronicznej e-mail; ●numer telefonu;
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 4. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.
 5. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych,
  które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres Organizatora marinex@marinex.com.pl.

§ 7 Odpowiedzialność uczestników i organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości zrealizowania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie (dopełnienie) jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych wynikających z Regulaminu.

§ 8 Dodatkowe informacje

Wszelkie uwagi, zapytania, dodatkowe informacje i reklamacje odnośnie Programu prosimy
kierować:

 1. kontaktu drogą mailową marinex@marinex.com.pl;
 2. kontaktu telefonicznego pod numerem. 0-42 680 03 33;
 3. pisemnie pod adresem Marinex Polska, Łódź 93-446, ul. Placowa 4.