Operatorem Witryny internetowej marinex-polska.pl, Współadministratorem wiodącym Danych Osobowych jest Marinex International Sp. z o. o. Łódź, 93-446, Placowa 4 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000159418, NIP: 899-18-33-247 REG. 473157465 Operatorem Sklepu Zdrowie Współadministratorem Danych Osobowych jest Izabela Zielińska –Grohs „Marinex Polska” Łódź, 93-446, Placowa 2 e-mail: dzial.klienta@marinex.com.pl Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 729-229-56-60 REG 472283973
Strony, zwane dalej Administratorem zawarły w dniu 25.05.2018 r. umowę o współadministrowaniu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ustanowiły wspólne dane kontaktowe: e-mail: marinex@marinex.com.pl, tel 0 42 680-03-33.

 1. Administrator korzysta z techniki marketingowej Google Analytics.
 2. Witryna internetowa marinex-polska.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkownik korzystając z Witryny, poproszony jest o wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.
 3. Administrator korzysta z środków ochronnych: certyfikat SSL dla ochrony transmisji, zmiana haseł dostępowych, regularna tworzenie kopii zapasowych i aktualizacja oprogramowania
 4. Użytkownik Witryny i Sklepu Zdrowie (dalej „Użytkownik”) jest informowany o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności i proszony jest o wyrażenie na to zgody.
 5. Każde z  oświadczeń, zapytań i informacji dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  a. poczty elektronicznej na adres e-mail marinex@marinex.com.pl. dzial.klienta@marinex.com.pl;
  b. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie internetowej marinex-polska.pl
 6. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  a. udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,
  b. przekazywania Użytkownikowi przez Administratorów informacji o misji Firmy Marinex i prowadzonych badaniach medycznych, informacji o Produktach i bieżących wydarzeniach,
  c. prowadzenia systemu komentarzy,
  d. prowadzenia rozmów typu chat online – konsultacji,
  e. przekazywania informacji dotyczących marketingu bezpośredniego, realizacji zamówionych usług oraz przygotowania, pakowania i wysyłki produktów.
 8. Dane Użytkownika będą również przetwarzane w celu wykonywania umów, w których stroną będzie Użytkownik, a także do podjęcia innych uzgodnionych wcześniej działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 9. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet,
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych ,
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z składanymi przez nich reklamacjami.
 10. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu przekazania do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „ Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zleceń.
 11. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
  a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa
  podatkowego;
  b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
  c. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych
  właściwych przepisów polskiego prawa.
 12. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres e-mail;
  c. numer telefonu – podawany w szczególnych wypadkach;
  d. adres korespondencyjny – podawany w szczególnych wypadkach.
 13.  Poza celami przetwarzania danych osobowych wskazanymi w ust. 7 – 11 (cele pierwszorzędne), Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cele pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane i wpisują się w prawnie uzasadniony interes do prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in.:
  a. ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego;
  b. ING Bank Śląski S.A. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami ;
  c. Twisto Polska Sp. z o.o., kiedy podanie danych osobowych Użytkownika w formule zakupowej „Kup z Twisto” jest związane z udostępnieniem przez Sklep Internetowy możliwości zapłaty ceny za nabyty produkt przez Twisto Polska Sp. z o.o. Przekazania danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem Umowy sprzedaży produktów nabywanych w Sklepie internetowym jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży w formule zakupowej „Kup z Twisto” w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.;
  d. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy oraz wszystkie inne osoby zatrudnione przez Administratora lub z nim współpracujące;
  e. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
  f. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
  g. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  h. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
  i. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów
  fakturowych, systemy płatności online i banki;
  j. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 14. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  a. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
  b. okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
  c. okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
  d. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  e. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  f. okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.
  Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 15. Każdorazowo na żądanie Użytkownik ma prawo do:
  a. otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
  b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
  c. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 16. Użytkownik ma również pełne prawo zażądania od Administratora natychmiastowego sprostowania danych osobowych go dotyczących, a które są nieprawidłowe. Uwzględniony tu będą również cele przetwarzania. Użytkownik ma także prawo zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, włączając przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 17. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych go dotyczących, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a. dane osobowe zostały uznane  za nie niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, przy jednoczesnym braku innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
  c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 20-21;
  d. dane osobowe nie były przetwarzane zgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  f. dane osobowe zebrano w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
  informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo zażądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 20 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 19. Użytkownik ma prawo otrzymać w uznanym za powszechnie używany formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą, a które dostarczył Administratorowi. Ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 20. W dowolnym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi w takiej sytuacji nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 21. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 22. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
  a. wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  b. pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punkcie 14.
 23. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.
 24. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. W Polsce właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.